Oznamy

P O Z V Á N K A

Výbor Pozemkového spoločenstva " Pozemkového spoločenstva Lesné družstvo Hájiček Rovensko " so sídlom 905 01 Rovensko 7, IČO: 42298423 , vedeného Okresným úradom Senica, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo R-0025/206 Vás týmto p o z ý v a na riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Lesné družstvo Hájiček Rovensko, ktoré sa bude konať v nedeľu 17.03.2019 o 14.00 hodine v Kultúrnom dome v Rovensku. 

PROGRAM: 
1. Otvorenie Valného zhromaždenia 
2. Schválenie programu 
3. Voľba predsedajúceho valnému zhromaždeniu 
4. Voľba členov mandátovej , návrhovej komisie a volebnej komisie , zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
5. Správa mandátovej komisie 
6. Informácie volebnej komisie o spôsobe volieb. Predstavenie kandidátov do výboru pozemkového spoločenstva a členov dozornej rady. Uskutočnenie volieb 
7. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb , prípadne vyhlásenie druhého kola volieb 
8. Správa predsedu výboru Pozemkového spoločenstva Lesné družstvo Hájiček o činnosti za rok 2018 
9. Správa o hospodárení Pozemkového spoločenstva Lesné družstvo Hájiček 
10. Návrh a doplnenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve v súlade s platnou legislatívou 
11. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 
12. Rôzne a diskusia 
13. Návrh uznesení a schválenie 
14. Záver 
Viliam Savara v.r. predseda PS V Rovensku 4. 2 . 2019 

 Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček Rovensko, 905 01 Rovensko 7 
w w w . h a j i c e k -r o v e n s k o . w e b n o d e . s k , mail: hajicekrovensko@gmail.com 

Ďalšie informácie 
Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa bude konať v čase od 13.30 do 14:00 hodiny, otvorenie zhromaždenia bude o 14 : 00 hod. V prípade , že v deň konania zhromaždenia do 14:00 hod. nebude prítomná nadpolovičná väčšina členov , bude v zmysle rokovacieho poriadku vyhlásené náhradné valné zhromaždenie v ten istý deň, na tom istom mieste a s tým istým programom o 14:30 hod.


Vzhľadom na skutočnosť, že Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia ( voľby do výboru pozemkového spoločenstva) je Vaša osobná účasť nevyhnutná. 

Účastník pri prezentácii na valnom zhromaždení svoju totožnosť preukazuje dokladom totožnosti. Splnomocnenec pri prezentácii na valnom zhromaždení predloží doklad totožnosti a riadne vyplnené a podpísané tlačivo "PLNOMOCENSTVO" .
Ak sa nebudete môcť zúčastniť rokovania , v zmysle stanov spoločenstva, môžete odovzdať svoje hlasovacie právo písomným splnomocnením blízkej osobe, prípadne môžete splnomocniť členov výboru pozemkového spoločenstva . V prípade ak sa rozhodnete splnomocniť člena výboru do časti splnomocnenec uveďte: Viliam Savara , narodený 06.11.1949, trvale bytom Rovensko 7 , alebo Margita Bederková, narodená 10.11.1953, bytom Rovensko 61 . Váš podpis n e m u s í byť úradne overený. 

Vyplnené a podpísané splnomocnenie prineste osobne , prípadne zašlite poštou na adresu spoločnosti. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Ide najmä o meno a priezvisko, titul, podpis, pohlavie, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo. Od 25.05.2018 sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: "Zákon o ochrane osobných údajov"). Pozemkové spoločenstvo lesné družstvo Hájiček ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje dotknutých osôb - členov Pozemkového spoločenstva Lesné družstvo Hájiček Rovensko spracováva na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček Rovensko nebude osobné údaje, ktoré získalo a spracúva na základe osobitných predpisov, poskytovať, sprístupňovať alebo zverejňovať tretím stranám, s výnimkou prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček Rovensko bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas nasledujúcich 10 rokov.


Plná moc text na skopírovanie

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček Rovensko, 905 01 Rovensko 7
w w w . h a j i c e k -r o v e n s k o . w e b n o d e . s k , mail: hajicekrovensko@gmail.com
P L N O M O C E N S T V O
Meno a priezvisko, titul ..................................................................................................................................
Dátum narodenia ...........................................................
Bydlisko: .........................................................................................................................................................
Člen Pozemkového spoločenstva Lesné družstvo Hájiček Rovensko, Rovensko 7 (ďalej len "splnomocniteľ ) týmto splnomocňujem:
Meno a priezvisko , titul .................................................................................................................................
 Dátum narodenia .......................................
Bydlisko ..........................................................................................................................................................
(ďalej len splnomocnenec) aby ma v plnom rozsahu mojich práv zastupoval /la na riadnom Valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva Lesné družstvo Hájiček Rovensko, ktoré sa bude konať dňa 17.03.2019 o 14 hodine v Kultúrnom dome v Rovensku. 


Oznam č.1

Výbor Pozemkového spoločenstva Hájiček Rovensko pozýva akcionárov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.3.2016 o 14:00 hod. v kultúrnom dome v Rovensku. Všetkým známym vlastníkom bude pozvánka odoslaná poštou alebo mailom. V pozvánke bude uvedený základný program schôdze. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť rokovania, súčasťou pozvánky bude aj plná moc.

Oznam č.2

Prosíme všetkých žijúcich vlastníkov podielov zapísaných v listoch vlastníctva v našom družstve
o zaslanie vlastnej elektronickej adresy (mail) v prípade, ak ju vlastníte. Elektronická pošta je zadarmo a šetrí to peniaze nášmu spoločenstvu.

Ďakujeme za pochopenie.
Adresu môžete poslať na mail hajicekrovensko@gmail.com